Pallotínske centrum Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi
  
"Žiadam (...) skutky milosrdenstva, ktoré sa majú konať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa toho zbaviť, ani sa vyhovoriť, ani z toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé - skutkom, po druhé - slovom, po tretie - modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je viditeľným dôkazom lásky ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu česť." (742). "Túžim udeliť nepochopiteľné milosti dušiam, ktoré dúfajú v moje milosrdenstvo" - sľúbil Pán Ježiš (687). Nech sa priblížia k moru môjho milosrdenstva s veľkou dôverou: hriešnici dosiahnu ospravedlnenie, a spravodliví sa upevnia v dobrom. Kto vkladá nádej v moje milosrdenstvo, tomu v hodine smrti naplním dušu mojím Božím pokojom" (1520). "Keď sa budete modliť túto korunku" - sľúbil Pán Ježiš - "rád vám dám všetko, o čo ma budete prosiť" (1541) a dodal: "ak to (...) bude v zhode s mojou vôľou" (1731). Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. Môžu ich vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. "Kňazi" - povedal Ježiš - "ju budú podávať hriešnikom ako poslednú nádej. Hoci by bol hriešnik čo ako zatvrdilý, ak len raz vypovie túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva" (687). Aspoň raz, ale v postoji zhodnom s obsahom modlitby, a predovšetkým s vierou, dôverou a v pokore, s úprimnou a hlbokou ľútosťou za hriechy. "Dávam ľuďom nádobu", - povedal Pán Ježiš sestre Faustíne - "s ktorou majú prichádzať po milosti k prameňu milosrdenstva. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem v Teba (327). Cez tento obraz sa bude udeľovať veľa milostí pre duše, a preto nech má k nemu prístup každá duša (570). Sľubujem, že duša, ktorá bude uctievať tento obraz, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť v hodine smrti ju budem sám chrániť ako svoju chválu (48). "Túžim" - povedal Pán Ježiš s. Faustíne - "aby si tých deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu a úľavu, a všetku milosť, ktorú potrebujú v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho Srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca (...). Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše." "Chcem," - povedal Pán Ježiš sestre Faustíne -"aby tento obraz (...) bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Velkej noci. Táto nedeľa má byť sviatkom Milosrdenstva (49). Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol útočišťom a úkrytom pre všetky duše, a zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň sú otvorené hlbiny môjho milosrdenstva, vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňuo môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie hriechov i trestov. V ten deň sú otvorené všetky Božie riečištia, cez ktoré prúdia milosti, nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (699). Tento Sviatok pramení v hÍbke (môjho milosrdenstva) pre útechu celého sveta (1517) a prijímam ho s mojím najväčším zmilovaním" (420). "Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, chránim celý život ako nežná matka svoje nemluvňa, a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom" (1075). Pán Ježiš, povzbudzujúc k šíreniu úcty k Božiemu milosrdenstvu, im prisľúbil materinskú starostlivosť v celom živote a v hodine smrti. Zvláštne prisľúbenie dal kňazom. Povedal: "Ich slovo zasiahne aj zatvrdených hriešnikov, keď budú hovoriť o mojom nekonečnom milosrdenstve, o milosti, ktorú mám pre nich vo svojom Srdci. Kňazom, ktorí budú hlásať a oslavovať moje milosrdenstvo, dám pre-divnú moc a dám silu ich slovám, a pohnem srdcia, ku ktorým prehovoria" (1521).

Viac informácii o podujatiach pallotínov sa dozviete aj na: